herfstblad herfstblad2
item9
tek
herfstblad1 herfstblad2a

Copyright 2006-2014

riet1

 

Ingrepen in het landschap

Vanwege verlaging van de grondwaterstand is door Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Brabant een plan opgezet om het natuurgebied Langstraat bij wijze van proef te beschermen tegen verdroging, verzuring en versnippering. Hiervoor moest wel rigoureus in het landschap worden ingegrepen. Zo is bijvoorbeeld een groot aantal percelen afgegraven om een situatie te creëren waar het grondwater weer in de wortelzone van de planten kan komen zodat de grondwaterafhankelijke flora zich kan herstellen. Met het afgraven is gelijktijdig de zwaar bemeste en met gewasbeschermingsmiddelen verrijkte bouwvoor afgevoerd. Een andere ingreep vormde het graven van zes zgn. petgaten in De Dullaert. Hier is het verlandingsproces goed te volgen. Hopelijk zijn er in de nabije toekomst ook weer trilvenen te bewonderen.

Kwel als voedende kracht
Door de grote verscheidenheid aan vegetatietypen, zoals trilvenen (in Brabant ‘papieren zolders’ genoemd), natte schrale hooilanden, bloemrijke hooilanden en blauwgraslanden, ontstaan naast de overweldigende soortenrijkdom en verscheidenheid aan planten ook biotopen voor een grote verscheidenheid aan vogels, zoogdieren en vissen. Dit alles wordt tot op de dag van vandaag sterk beïïnvloed door de ligging van de Langstraat op de zogenaamde Naad van Noord Brabant. Deze 'naad' omvat een gebied van circa één tot vijf kilometer breed en loopt van Maashees in het oosten van Brabant tot Ossendrecht in het westen. Het is een ruimtelijk begrensde, ecologische situatie op de grens van zand en klei. Hier komt een grote hoeveelheid kwelwater aan de oppervlakte, dat de voedende kracht is voor de enorme verscheidenheid aan plantengroei en de hieraan verbonden grote rijkdom aan vogels en andere dieren. Dit kwelwater komt uit de hogere gronden van de Kempen en de Loonse en Drunense duinen, waar het water in de grond zakt en vaak pas na honderden jaren via ondergrondse waterstromen in 'de Naad' weer naar boven komt.

Het water van de hogere gronden stuit hier tegen de kleilaag die in het verleden is afgezet door de Maas (de zogenaamde rivierklei) en word hier uit de grond geperst. Dit kwelwater is van een bijzondere kwaliteit, niet verontreinigd en zeer ijzer- en kalkrijk. Samengevat zien we hoge en lage gronden, natte en droge gronden, zand-, klei- en veengronden met hun verschillende overgangsvormen, voedselarme en voedselrijke gronden. Door deze gronden heen stroomt zuiver water met een bijzondere chemische samenstelling. De bijzondere manier van werken van de mens in dit landschap maakt de Langstraat tot een zeer bijzonder natuurgebied met een grote verscheidenheid aan vegetatietypen.

item12
Grondwaterstromen
Natuurgebied
LANGSTRAAT
...een groene parel in het
Bookmark and Share

Contact

Disclamer

Colofon

item10
item19
item20
item21
item22
item23
item18
item24
item25
item26
item27
item5
item13
item17
Herfstblad1

>

>

>

>

>

>

>

Natuurgebied pg7a